summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* update generate.pyHEADmasterPeng Wu2018-11-291-6/+10
* import word recognizerPeng Wu2016-12-142-0/+213
* fixes distill.pyPeng Wu2016-10-091-1/+1
* write mergepartialopengram.pyPeng Wu2016-10-091-0/+51
* write filteropengram.pyPeng Wu2016-10-091-0/+132
* write convertopengram.pyPeng Wu2016-10-091-0/+68
* write striptones.pyPeng Wu2016-07-251-0/+78
* add interpolation_to_kmm.pyPeng Wu2016-04-091-0/+211
* update evaluate.pyPeng Wu2013-11-141-4/+3
* add commentsPeng Wu2013-10-091-0/+3
* update modifyLambdaPeng Wu2013-04-281-4/+4
* update myconfig.pyPeng Wu2013-04-261-1/+1
* update lib/myconfig.pyPeng Wu2013-04-241-1/+1
* fixes a typoPeng Wu2013-04-201-1/+1
* fixes with usagePeng Wu2013-04-183-5/+0
* update generate.pyPeng Wu2013-04-181-6/+6
* write mergeseq.pyPeng Wu2013-04-183-2/+121
* update myconfig.pyPeng Wu2013-04-011-2/+2
* update myconfig.pyPeng Wu2013-03-121-1/+1
* update myconfig.pyPeng Wu2013-03-111-1/+1
* update distill.pyPeng Wu2013-03-071-11/+30
* try to enlarge the candidate model sizePeng Wu2013-03-011-1/+1
* make python2 happyPeng Wu2013-02-173-4/+5
* update configPeng Wu2013-02-082-3/+4
* write merge.pyPeng Wu2013-02-051-0/+26
* update myconfig.pyPeng Wu2013-02-041-3/+3
* update file permsPeng Wu2013-02-045-0/+0
* re-factor distill.pyPeng Wu2013-02-021-5/+5
* update segment.pyPeng Wu2013-02-011-8/+5
* fixes bugsPeng Wu2013-02-011-4/+4
* write merge.py in progressPeng Wu2013-01-311-0/+105
* fixes typoPeng Wu2013-01-311-2/+2
* fixes typoPeng Wu2013-01-301-1/+1
* update myconfig.pyPeng Wu2013-01-301-6/+5
* write markpinyin.pyPeng Wu2013-01-292-4/+36
* write markPinyinsPeng Wu2013-01-291-1/+36
* write markPinyinPeng Wu2013-01-292-10/+89
* write markpinyin.py in progressPeng Wu2013-01-252-0/+50
* begin to write markpinyin.pyPeng Wu2013-01-251-0/+16
* merge partialwordthreshold.py into partialword.pyPeng Wu2013-01-242-119/+87
* fixes typosPeng Wu2013-01-232-7/+7
* write mainPeng Wu2013-01-231-2/+18
* write filterPartialWordPeng Wu2013-01-232-5/+86
* write computeThresholdPeng Wu2013-01-232-10/+51
* write compute*EntropyPeng Wu2013-01-231-0/+39
* write computeEntropyPeng Wu2013-01-231-1/+20
* update myconfig.pyPeng Wu2013-01-221-2/+2
* begin to write newword.pyPeng Wu2013-01-221-42/+24
* add prune pass to populate.pyPeng Wu2013-01-223-6/+32
* fixes partialword.pyPeng Wu2013-01-212-2/+7